Semalt: Mahabat programma üpjünçiligi ýa-da zyýanly programma üpjünçiligi bilen baglanyşykly giňeltmeler bilen gyzyklanmaň

Brauzer giňeltmelerini we goşmaçalary seresaplylyk bilen gurmak käwagt howply bolup biler. Brauzere goşup göçürip alanyňyzda seresaplydygyna ýa-da ýokdugyna garamazdan, goşmaçalaryny nireden alýandyklaryny üns bilen gözden geçirmeli.

Semalt” -yň müşderi üstünligi dolandyryjysy Oliwer King howply zyýanly programma üpjünçiliginiň giňelmeginden nädip gaça durmalydygyny ara alyp maslahatlaşýar.

Internetde käbir onlaýn ulanyjylaryň beýlekilere içalyçylyk etmek üçin brauzer giňeltmelerini ulanýandygyny öňe sürýän bir gyzykly makala bar. Internetiň işleýşini gowy bilmeýän adam üçin bu olara täsir edip biler. Şeýle-de bolsa, internetde arassa we peýdaly giňeltmeleriň bar günleri geçdi. Uly niýetli kompaniýalar olary bazardan gowy arassaladylar. Maksatly giňeltmeler köp ulanyjy bilen meşhur boldy. Şeýdip, birbada köp maglumatlary ýygnap bilerdiler.

Şereketler soňra bu giňeltmelere yzarlaýyş kodlaryny goşup, gelýänleriň hereketlerine gözegçilik edip bilerler ýa-da açylmadyk mahabatlary bilmän ulanyjylara mejbur edip bilerler. Döredijiler öz giňeltmelerini yzygiderli täzeläp durýarlar, bu üçünji tarapyň zyýanly şahsyýetiň haçan ulgamyň üstünden gözegçilik edýändigini bilmek kynlaşdyrýar.

Häzirki wagtda hünärmenler kanuny we kanuny däl giňeltmeleri kesgitlemegiň takyk usulyny oýlap tapmadylar. Sebäbi ýönekeý. Beýle bolmadyk birinden eglişik uzaldyşyny aýdyp bolmaz. Şeýle-de bolsa, HTG-iň kömegi bilen gözlegçiler zyýanly programma üpjünçiliginiň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin aýratyn giňeltmeleri gözden geçirmegi dowam etdirýärler.

HTG-da belli mahabat programma üpjünçiliginiň we zyýanly programma üpjünçiliginiň ýokaşdyrylan giňeltmeleriniň köpçülige sanawy bar. Giňeldişiň ýagdaýyny bilmek üçin ony sanawa garşy gurmaly. Häzirki gurnalan giňeltmeleri görmek üçin sazlamalara basyň we çep tarapdaky giňeltmelere geçiň.

Chrome giňeltmeleri

Birini öçürmek üçin, açyk gutujygyny belläň ýa-da tutuşlygyna pozuň. Giňeldiş gara sanawda peýda bolsa, derrew ulgamdan aýyryň. Ativea-da bolmasa, “Chrome” üçin “ExtShield” bar bolan giňeltmeleri gözden geçirýär we gara sanawyň esasynda ylalaşylanlary bir gyra goýýar.

Chrome üçin galkan

Häzirki giňeltmeleriň ulgamdaky rugsatlaryny görkezýän bir aýratynlyk. Geljekdäki gurnamalara we web sahypasynyň özüni alyp barşyna we haýsydyr bir erbet niýetiň alamatlaryny görkezmäge gözegçilik etmegi dowam etdirýär. Galkan üçin dörediji, giňeltmäniň eýeçiligini üýtgedeninde ýa-da haçan üýtgeşik hereket edip başlasa, ulanyja habar berýän aýratynlyk döretmegi maksat edinýär. “Chrome” dükanyndaky “Extension Defender” atly başga biriniň hem şol bir funksiýasy bar, ýöne ExtShield-de ýalan pozitiwleriň köpelmegi sebäpli has ýokary reýtinge eýe.

Giňeldiş goragçysy

Hrom üçin galkana meňzeş bu giňeltme goragçysy, islendik mahabat programma üpjünçiligini, içaly programma üpjünçiligini ýa-da zyýanly programma üpjünçiligini gözleýän brauzeri gözden geçirýär. Her gün täze gollar goşulsa, web sahypasyndaky we daşyndakylary öz içine alýan näsazlyklary gözden geçirýär we ýüze çykarýar. Onda açyk çeşme kody bar, bu giňeltmede her setir setirini halkyň yzarlap biljekdigini aňladýar. “ExtShield” -iň bu aýratynlygy ýok, şonuň üçin adamlar “Extension Defender” -e has köp ynanýarlar.

Netije

Häzirki sanaw, döredijiler geljekdäki howplary anyk kesgitlemezden ozal onlaýn ulanyjylar üçin birinji setir goragy bolup hyzmat edýär. Giňeldilen giň artykmaçlyklar sebäpli, hakerler we erbet niýetli beýleki adamlar üçin potensial nyşana öwrülýän köp maglumatlary bar.

mass gmail